ข้อมูล eBook

ชื่อ: หม้อแปลงไฟฟ้า

ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เป็นหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ซึ่งครอบคลุมตามหลักสูตร ประกอบด้วยเรื่อง แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิภาพ เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน การบำรุงรักษาและการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก

สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 หม้อแปลงเฟสเดียว
บทที่ 3 วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
บทที่ 4 การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิ
บทที่ 5 เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง
บทที่ 6 หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ
บทที่ 7 หม้อแปลงสามเฟส
บทที่ 8 การระบายความร้อนหม้อแปลงและการบำรุงรักษา "