ข้อมูล eBook

ชื่อ: เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ผู้แต่ง: นพดล เวชวิฐาน และ ชานนท์ ชมสุนทร

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องจักรและการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม และจากการสอนวิชา เขียนแบบเทคนิค นานร่วมยี่สิบปีของผู้เขียน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักในการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญพอที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานประกอบการได้ เนื้อหาประกอบด้วย ประเภท-เครื่องมือ-เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ, ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ, ภาพฉายในงานเขียนแบบ, การเขียนภาพฉาย, การเขียนภาพ 3 มิติ, การเขียนภาพตัด, มาตรฐานในงานเขียนแบบ เป็นต้น