ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร

ผู้แต่ง: รศ.งามพริ้ง  รุ่งโรจน์ดี

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แนะกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค โดยอธิบายวิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ วิธีเลือกความหมายที่เหมาะสมกับข้อความที่อ่าน วิธีนำไวยากรณ์มาใช้ตีความในการอ่าน ตลอดจนการจดบันทึกย่อ หรือเขียนรายงานการปฏิบัติงาน โดยมีแบบทดสอบประกอบ เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และผู้ต้องการศึกษาด้วยตนเองทุกระดับ