ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้แต่ง: บรรจง  จันทมาศ

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วย การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนเชิงซ้อน ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสามเฟส โดยมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมเฉลย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป