ข้อมูล eBook

ชื่อ: การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก

ผู้แต่ง: ดร.จินตมัย  สุวรรณประทีป

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานถึงการทดสอบสมบัติทางกลประเภทต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของพลาสติก ที่ต่างจากหนังสือทั่วไป โดยอธิบายทั้งในส่วนของทฤษฎีเบื้องต้นและหลักปฏิบัติของการทดสอบ ข้อจำกัดของการทดสอบ ตัวแปรที่กระทบถึงผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการทดสอบและใช้งานได้จริง เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทดสอบดังต่อไปนี้ คือ การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงดัด การทดสอบแรงอัด การทดสอบความแข็ง การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก การทดสอบการคืบตัว การทดสอบความล้า การเตรียมตัวอย่างและปรับสภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีพลาสติก หรือ โพลิเมอร์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการผลิต ทดสอบ ออกแบบหรือใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการทดสอบสมบัติทางกลและการใช้งานของผลลัพธ์ที่ได้ ถึงแม้ผู้อ่านที่ไม่ได้ศึกษาทางพลาสติกโดยตรงก็ยังจะได้รับประโยชน์จากพื้นฐานเทคนิคการทดสอบต่าง ๆ ที่อธิบายไว้