ข้อมูล eBook

ชื่อ: โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

ผู้แต่ง: อ.วนิดา สกุลเจริญไพโรจน์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เป็นการปฏิบ้ติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม