ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

ผู้แต่ง: อ.อนุจิตร จอนจำรัส

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

- ปรับสำนวน ตัวอักษร ให้ถูกต้อง ชัดเจน

- ปรับลำดับการนำเสนอบทเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้

- เพิ่มหน่วยการเขียนแสดงทรรศนะและการเขียนโน้มน้าวใจ

- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร+สรุปท้ายหน่วย