ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

ผู้แต่ง: อ.ชาญยุทธิ์ นุชนงค์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 พ.ศ.2553

- ปรับเนื้อหาให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

- ปรับปรุง เพิ่มเติมตัวอย่างเพื่อให้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อช่วยการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลและวัดผลได้

- เพิ่มสรุปสาระการเรียนรู้ทุกหน่วย เพื่อสรุปความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนและเป็นการทบทวนบทเรียน

-มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงานให้ฝึกปฏิบัติทุกหน่วย

- หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยแต่ละหน่วยจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และมีแบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใบประเมินผล สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ตามสภาพความเป็นจริง