ข้อมูล eBook

ชื่อ: เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C# 2008 อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน
- ครบสมบูรณ์ตั้งแต่พื้นฐานของภาษา C#, การใช้งาน .NET Namespace,การพัฒนา
- แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล,การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET 3.5,การสร้างชุดติดตั้ง
- หลากหลายการประยุกต์ใช้ ทั้งการพัฒนา Mobile Application (.NET Compact Framwork)
- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับ Microsoft Office (VSTO)
- เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008