ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลดแล่นไอเดีย&นวัตกรรมในทะเลสีน้ำเงิน

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงินหรือ BOS ที่พูดถึงในปัจจุบัน หากสามารถศึกษา และทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง นวัตกรรมเชิงมูลค่าได้ 2 – 3 อย่าง อย่างแรก สร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่หรือแม้กระทั่ง กลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่นน่าสนใจ อย่างต่อมา การบูรณาการเข้ากับระบบจัดการกลยทุธ์แนวใหม่ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ในระบบ Balanced Scorecard & KPls และวิธีวางกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่เน้น Positioning – Differentiation – Branding (PDB) อย่างสุดท้าย นวัตกรรมเชิงมูลค่า จะเกิดขึ้นได้ต้องรู้วิธี สร้างไอเดียและพัฒนานวัตกรรม จนกระทั่งธุรกิจสามารถ ก้าวสู่การเป็น “ธุรกิจแห่งนวัตกรรม (Innovation Enterprises)” ดร.ดนัย เทียนพุฒ จะนำท่านโลดแล่นไปสู่ทะเลสีน้ำเงิน ได้อย่างแท้จริงและชัดเจน "